درصورت تکمیل ثبت نام و ذخیره نهائی به جای شماره پرونده از هشت رقم کامل شماره دانشجوئی استفاده نمائید. در این حالت امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده را خواهید داشت.
شماره پرونده:
کد ملی:
کد ملی بدون خط فاصله و همراه با صفرهای قبل از عدد درصورت وجود ثبت گردد.
ثبت نام دانشجويان ورودي جديد